ข่าวท้องถิ่น KTV
 
โครงการแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก
 
 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก เพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย

........นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก เพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ณ.ห้องเอ็มเมอรอล โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวายในสหภาพเมียนมาร์ เป็นโครงการที่ใหญ่มีทั้งเอกชนรัฐบาลเข้าไปมีส่วนราวมาโดยตลอด โดยทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางที่สำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับสหภาพเมียนมาร์ และเชื่อต่อไปยังอินเดียรวมไปถึงประเทศแทบยุโรปถ้าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ ก็จะเป็นอีกช่องทางในการ ขนส่งสินค้า ทำธุรกิจการค้า ไปมาหาสู่กันได้อย่างรวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายๆด้านทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบกับกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์โดยตรง ดังนั้นกลุ่มในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวและที่ผ่านมาในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกได้มีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย หลายโครงการ แต่ยังขาดการประสานและบูรณาการร่วมให้มีความสอดคล้องกันในการรองรับโครงการโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 ให้มีทิศทางที่แน่นอนและสอดคล้องกัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นคณะที่ปรึกษาในการดำเนินการในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย

i
 
28/02/57
 
 

ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากแพรก

 
 

เทศบาลตำบลปากแพรกได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณในการวางท่อประปา และการนำรถน้ำออกไปบริการประชาชนในพื้นที่

.ทokนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก ได้ออกมากล่าวถึงเรื่อง ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากแพรกว่า ปัญหาภัยแล้งในปีนี้น้อยลงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปากแพรกได้พยายามจัดสรรงบประมาณวางท่อเมนน้ำประปาระดับหมู่บ้านที่มีปัญหาภัยแล้ง เป็นอันดับแรก ส่วนภัยแล้งในปีนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีอยู่ 3 หมู่บ้าน ซึ่งทางเทศบาลได้เตรียมก่อสร้างระบบกระจายน้ำให้รวดเร็วกว่าเดิม ซึ่งแต่เดิมเทศบาลตำบลปากแพรกจะต้องนำรถไปรับน้ำ จากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ใกล้เคียงเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับทางประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของภัยแล้ง ซึ่งต่อไปนี้ทางเทศบาลจะใช้น้ำจากบ่อบาดาลที่เทศบาลได้เจาะขึ้นเอง จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งภาชนะในการบรรจุน้ำทางเทศบาลก็ได้จัดเตรียมเอาไว้แล้ว แต่ในพื้นที่ตรงจุดไหนที่ยังไม่มีน้ำประปาเทศบาลก็จำเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ให้กับทางหมู่บ้านที่มีปัญหาภัยแล้งมากที่สุดโดยจะมีการวาท่อน้ำประปา แต่ขณะนี้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากแพรกที่มีปัญหาภัยแล้งอยู่ที่ ประมาณ 30-35% เพราะระบบน้ำประปายังไม่ทั่วถึง

 
 

28/02/57

 
 

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน

 
 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน เพื่อนำเสนอโครงการต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อที่จะได้ร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป

.ทokที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 /2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยทางประธานในที่ประชุมได้กล่าวว่าได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยในช่วงวันที่9-14มีนาคม 2557 โดยจะนำกลุ่มคณะกรรมการชุมชนไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้หลังจากนั้นทางประธานได้กล่าวถึงโครงการ ชาวกาญจน์ร่วมใจมีวินัยจราจร ที่ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ได้จัดทำขึ้น ซึ่งได้มีนโยบายจัดระเบียบการจราจรต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านการจารจรในพื้นที่เขตเทศบาลมีความหนาแน่นอยู่มากยิ่งในช่วงที่มีวัดหยุดติดต่อกันหลายวันจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมากทำให้มีการจาจร ที่ติดขัดเป็นอย่างมากทางสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้ร่วมกับทางเทศบาลในการจัดทำโครงการ ชาวกาญจน์ร่วมใจมีวินัยจราจรเพื่อเป็นการณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนพร้อมทั้งเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยโครงนี้จะมีการประเมินผลหลังจากเทศกาลสงกรานต์อีกครั้ง หลังจากนั้นทางประธานในที่ประชุมได้กล่าวถึงโครงการห้องเรียนเข้มแข็งที่ทางเทศบาลได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ ซึ่งในการจัดโครงการนี้ก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทางนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่ต้องการให้เด็ก และเยาวชนไม่หลงไปกับในสิ่งที่ผิดๆต่อจากนั้นเป็นการสรุปการติดตามการติดตาม ในเรื่องของที่ทางชุมชนต่างได้ร้องเรียนให้ทางเทศบาลเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ี้

 
 

28/02/57

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

stats history
Online Promotion